Vaikų išlaikymo fondas – galimybė gauti išlaikymą

2011/05/19

Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius praktinius aspektus, kuriuos reikėtų žinoti kreipiantis į Vaikų išlaikymo fondą ar jau gaunant išmokas iš jo. Šis straipsnis turėtų būti naudingas ne tik asmenims besikreipiantiems dėl išmokų į fondą, bet taip pat ir asmenims privalantiems, tačiau nemokantiems priteisto išlaikymo.
Vaikų išlaikymo fondas – Vaikų išlaikymo fondo administratoriaus administruojamos valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos Vaikų išlaikymo fondo išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų). Išlaikymas turi būti nustatytas mokėti periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį.
Vaikų išlaikymo fondą administruoja Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Prieš kreipianti į Vaikų išlaikymo fondą dėl išmokų iš fondo reikėtų žinoti, kad teisę kreiptis dėl jų turi ne visi. Taigi teisę kreiptis dėl išmokų į fondą turi:
• vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba
• teismo sprendimu paskirtas vaiko globėjas (rūpintojas),
kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (t. y. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai).
Kitas dalykas, kurį reikia žinoti, tai yra tai, kad kas turi teisę į išmokas. Tai vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas) ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.
Kreipiantis į vaikų išlaikymo fondą galima paštu, kai išsiunčiamas registruotas laiškas su prašymo ir antstolio išduotos pažymos originalias ir kitų dokumentų originalų kopijomis, patvirtintomis notaro arba seniūno. Taip pat galima kreiptis tiesiogiai ir tokiu būdu pateikti reikalingus dokumentus darbo laiku.
Dokumentai, kuriuos reikalinga pateikti:
• Nustatytos formos prašymą išmokai gauti. Kiekvienam vaikui pildomas atskiras prašymas. Prašymo formą galima rasti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje. Žinoma, prašymas gali būti pildomas vietoje.;
• Pareiškėjo Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio paso arba asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
• Pažymą apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturintis gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
• Pažymą apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturintis gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (šias pažymas galima gauti seniūnijose, o jų nesant – kito savivaldybės administracijos padalinio);
• Antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo);
• Vaiko gimimo liudijimą;
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (kurioje nurodyta darbingumo lygio priežastis – ligos ar būklės, atsiradusios iki 24 metų, arba ligos ar būklės, atsiradusios nuo vaikystės), jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas);
• Teismo sprendimą arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, arba savivaldybės valdybos (mero) sprendimą (potvarkį) dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), jeigu pareiškėjas yra vaiko globėjas (rūpintojas).
Sprendimas dėl išmokos iš Fondo mokėjimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos. Jeigu dokumentai buvo pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas.
Išmoka mokama periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį. Išmoka pradedama mokėti ne vėliau kaip nuo kito kalendorinio mėnesio po sprendimo mokėti išmoką priėmimo dienos. Jeigu periodinė išmoka mokama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui. Išmoka už kiekvieną praėjusį mėnesį pervedama iki kito mėnesio 25 dienos į nurodytą pareiškėjo arba vaiko sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke. Pati išmoka būna ne didesnė kaip 1,5 MGL dydžio vienam vaikui per mėnesį. Konkretus išmokos dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatyta tvarka. Išmokos iš Fondo mokėjimas gali būti sustabdytas. Tai įvyksta, jeigu:
• pareiškėjas raštu pateikia prašymą sustabdyti išmokos mokėjimą;
• pareiškėjas atsisakė priimti išmokas;
• pareiškėjui apribota tėvų valdžia arba globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo;
• pareiškėjas mirė.
Apie šių aplinkybių atsiradimą turi pranešti pats pareiškėjas per tris darbo dienas informuoti Fondo administraciją. Išmokų mokėjimas gali būti ne tik sustabdytas, bet ir nutraukiamas. Taip atsitinka tokiais atvejais, jeigu:
• vaikas pradeda gauti iš skolininko visą arba dalį nemokėto išlaikymo, priteisto teismo sprendimu arba teismo patvirtinta sutartimi mokama periodinėmis išmokomis kartą per mėnesį;
• skolininkas mirė;
• atsiranda Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti vaikui priteisto išlaikymo išieškojimo nutraukimo pagrindai (nepilnametis emancipuojamas; vaikas sulaukia pilnametystės; vaikas įvaikinamas; vaikas mirė).
Apie šias aplinkybes taip pat turi pranešti pats pareiškėjas privalo per tris darbo dienas.
Prieš kreipiantis dėl išmokų gavimo, asmuo, kuris kreipiasi dėl išmokos, privalo gauti nustatytos formos antstolio pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą. Ši pažyma kartu su kitais reikiamais dokumentais turi būti pateikta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo.
Pareiškėjo neteisėtai gautos išmokos turės būti grąžintos, o nesugrąžintos išieškomas įstatymų nustatyta tvarka.
Skolininko nemokamas išlaikymas vaikui ir dėl to susidariusi skola iki kreipimosi į Fondą dienos iš nebus kompensuojama. Už teismo sprendimo arba teismo patvirtintos sutarties dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdymą yra atsakingas antstolis, kuriam yra perduotas vykdyti šis teismo sprendimas arba teismo patvirtinta sutartis.
Asmuo, kuris turi mokėti išlaikymą (skolininkas), informuojamas apie tai, kad valstybė perima jo pareigą mokėti lėšas vaikui išlaikyti ir įstatymų nustatytais būdais sieks iš skolininko išsireikalauti išmokėtas sumas ir penkis procentus metinių palūkanų, skaičiuojant nuo išmokėtų sumų iki jų visiško išieškojimo iš skolininko. Tuo atveju, kai skolininko gyvenamoji vieta yra nežinoma, informacija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo paskelbiama „Valstybės žiniose“.
Manome, kad tai bus naudinga informacija kreipiantis į Vaikų išlaikymo fondo administraciją dėl išmokų iš Fondo gavimo.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: