Vaiko globa. Ką naudinga žinoti?

2011/05/31

Globa (rūpyba) – tai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų dvasiškai ir fiziškai augti reikalingų sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems. Civilinis kodeksas skiria globą ir rūpybą. Pastarosios skiriasi daugiausiai tuo, kad rūpyba skiriama tada, kai vaikui būna sukakę 14 metų. Vaiko globa gali būti laikinoji arba nuolatinė. Laikinoji globa paprastai skiriama tada, kai vaikui skubiai reikalinga skirti globėją, o dėl nuolatinės vaiko globos nustatymo sprendžia teismas.
Vaiko laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Pagrindinis laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas jų teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai.
Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.
Asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa vadinamos globėju. Aptarsime globėju tapusio asmens pareigas. Taigi vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:
• Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;
• Rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi;
• Auklėti vaiką;
• Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;
• Netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
• Palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;
• Rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;
• Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.
Asmeniui siekiančiam tapti globėju, keliamos tam tikros sąlygos, jas dabar ir apžvelgsime. Taigi, kas gali būti vaiko globėju?
Vaiko globėju gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų amžiaus. Pageidaujantis vaiką globoti jo artimas giminaitis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų. Taigi giminystės ryšys suteikia galimybę tapti globėju esant ir jaunesniam amžiui. Tačiau vistiek, kiekvienas asmuo, norintis tapti globėju, turi būti įvertintas ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką. Apie tai paprastai tenka spręsti rajono (miesto) valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos darbuotojams.
Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais:
• Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis;
• Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu;
• Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko;
• Asmuo, anksčiau buvęs globėju, ir nušalintas nuo globėjo pareigų;
• Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus;
• Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką.
Asmenys, norintys tapti globėjais turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių. Ten bus suteikta pirminė informacija, padėsianti susiorientuoti. Vaiko teisių apsaugos skyrius savo iniciatyva renka informaciją apie asmenį, norintį tapti globėju, patikrins gyvenimo sąlygas ir pan.
Vaiko teisių apsaugos skyriui reikalinga pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kokį vaiką ar vaikus norima globoti ir auklėti. Taip pat bus reikalingas sveikatos pažymėjimas, kartu su pretendentui į globėjus gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų rašytinis sutikimas. Prie pateikiamų dokumentų priskirtinas pretendento į globėjus gyvenimo aprašymas, kuriame būtų matyti vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, adresas, šeimyninė padėtis, išsilavinimas, darbo patirtis. Taip pat kiti dokumentai:
• Pateikiama pažyma apie šeimos sudėtį;
• Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs;
• Santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs;
• Teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopija, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
• Teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopija, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
• Sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
• Kartu su juo gyvenančių kitų asmenų sąrašas;
• Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas;
• Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas;
• Dokumentai, įrodantys artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku.

Po dokumentų pateikimo Vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba) per 30 kalendorinių dienų:
1) Išnagrinėja asmens pateiktus dokumentus ir įvertina, ar jie atitinka keliamus reikalavimus.
2) Ištiria asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (kiekvienam asmeniui, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius, turi tekti ne mažiau kaip 14 kv. metrų bendro naudingo ploto, o kai norima globoti (rūpintis) skirtingų lyčių vaikus, nustatant jiems nuolatinę globą (rūpybą), turi būti sudarytos sąlygos gyventi atskiruose kambariuose).
3) Priima pirminės atrankos sprendimą dėl asmens tinkamumo būti globėju.
Jei sprendimas teigiamas, per 6 mėn. organizuojamas (išskyrus artimus giminaičius) pasirengimas globoti ir parengiama išvada apie vaiko būsimo globėjo pasirengimą globoti (globėjo kompetencijos įvertinimas).
Asmuo, patvirtintas tinkamu globoti vaiką, yra supažindinamas su galimais globoti vaikais.
Paskirta globa, jei vaikas nėra grąžinimas į biologinę šeimą, įvaikintas, trunka iki vaiko pilnametystės, santuokos, emancipacijos.
Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių. Globėjas taip pat gali būti nušalintas nuo pareigų, jeigu jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: