Vaikas ir jo dalyvavimas nagrinėjant šeimos bylas

2011/05/07

Priėmus 2000 m. CK vaiko teisinis statusas pakito, skirtingai nei anksčiau galiojusiame Santuokos ir šeimos kodekse, šiuo metu galiojančiuose įstatymuose vaikas pripažįstamas savarankišku teisės subjektu, o jo turtinės ir neturtinės teisės yra atskirtos nuo tėvų. CPK 380 str. numato, kad kai sprendžiamas bet kuris su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma, – per atstovą, priimant sprendimą turi būti atsižvelgta į vaiko nuomonę, jei tai neprieštarauja jo paties interesams. Procesinis įstatymas taip pat numato, kad vaiko nuomonė gali būti išreikšta žodžiu, raštu arba kitais vaiko pasirinktais būdais. O vaiko, kuriam yra suėję keturiolika metų, pareiškimas apie sutikimą arba nesutikimą su ieškiniu turi būti išreikštas raštu arba įrašomas į teismo posėdžio protokolą ir vaiko pasirašomas. Taigi iš šios įstatymo nuostatos matome, kad vaikui kaip proceso dalyviui nepriklausomai nuo jo amžiaus suteikia teisę išreikšti savo nuomonę teisme. Be abejo, gali būti tokių atvejų, kad dėl nebrandos vaikui gali būti sunku formuluoti nuomonę ar reikalingos specialios žinios vaiko interesams išsiaiškinti, tuomet teismas vaiką gali apklausti dalyvaujant vaiko teisių apsaugos specialistui, psichologui ar skirti psichologinę ekspertizę (CPK 212 str.).
Kasacinis teismas vienoje iš naujesnių nutarčių išaiškino CPK 380 str. Teismas pasisakė, kad įgyvendinant CPK 380 str. nuostatas, svarbu gauti ir įvertinti informaciją bei ieškovo nepilnamečio vaiko dėl išlaikymo priteisimo nuomonę šiuo klausimu. Nuomonė pareiškiama tiesiogiai teismui, bet ji gali būti pateikta per atstovus – tėvus, globėjus, vaikų teises įgyvendinančias institucijas. Pažymėtina, kad ieškinys dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo yra nepilnamečio vaiko pareikštas ieškinys, o ne nepilnamečiui pareikštas ieškinys, todėl CPK 380 str. 2 d. reikalavimas dėl pareiškimo apie sutikimą ar nesutikimą su ieškiniu pateikimo ir įforminimo nepilnamečiam vaikui netaikomas .
LAT CBS yra pasisakęs dėl vaiko išklausymo tikslo: vaiko išklausymo teisme tikslas – išsiaiškinti susijusius su vaiku klausimus, jo pažiūras ir norus. Šie reikšmingi faktai padeda nustatyti vaiko interesus ir patį maksimaliausią tų interesų apsaugos būdą bylos nagrinėjimo momentu . Teismas visada turi vadovautis vaiko interesais, turi būti išsiaiškinta ir vertinama vaiko interesų visuma. Reikia paminėti ir tai, kad teismas vadovaudamasis vaiko interesais gali priimti tokį sprendimą, kuris nebūtinai atitiks vaiko išsakytą nuomonę (pavyzdžiui, galima situacija tėvų valdžios apribojimo bylose). Taigi vaikui, kaip teisinio procesinio santykio dalyviui, skiriamas iš tiesų didelis dėmesys, kas paaiškinama civiliniame procese taikomu vaiko interesų prioritetinės apsaugos principu.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: