Tėvų teisės ir pareigos, susijusios su jų nepilnamečių vaikų turto tvarkymu

2011/07/22

Šiandien jau nenuostabu, kad ir nepilnamečiai šeimos nariai turi turto. Priėmus galiojantį Civilinį kodeksą (kuris įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d.), pakito teisinis reguliavimas. Vaikas pripažįstamas savarankišku teisės subjektu. Išlaikymas (alimentai – ankstesnė sąvoka) priteisiamas taip pat vaikui, o ne vienam iš tėvų, kuris kreipėsi dėl išlaikymo (alimentų) priteisimo. Taigi ir vaikas (asmuo iki 18 metų amžiaus) gali įgyti turto. Turto įgijimo pagrindai gali būti labai įvairūs. Vaikas gali turto gauti kaip dovaną iš giminaičių ar kitų asmenų, taip pat gauti palikimą, laimėti tam tikrą sumą pinigų loterijoje ir t.t. Tačiau tam tikrų ypatumų atsiranda tada, kai jau kalbama apie nepilnamečio turimo turto tvarkymą.
Yra numatyta, kad nepilnamečių vaikų turimą turtą tvarko jų tėvai uzufrukto teise. Uzufruktas – asmens gyvenimo trukmei arba apibrėžtam terminui, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė (uzufruktoriaus teisė) naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas. Civiliniame kodekse numatyta, kad tėvai savo nepilnamečiam vaikui priklausantį turtą tvarko bendru sutarimu. Tarp tėvų kilus ginčui dėl turto tvarkymo, bet kuris iš jų turi teisę kreiptis į teismą su prašymu nustatyti turto tvarkymo tvarką. Jeigu tėvai ar vienas iš jų netinkamai tvarko savo nepilnamečiam vaikui priklausantį turtą, darydami žalą nepilnamečio turtiniams interesams, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija arba prokuroras turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti nušalinti tėvus nuo nepilnamečiui priklausančio turto tvarkymo. Jei yra pagrindas, teismas nušalina tėvus nuo jų nepilnamečio vaiko turto tvarkymo, panaikina tėvų uzufrukto teisę į vaiko turtą bei skiria kitą asmenį nepilnamečiui priklausančio turto administratoriumi. Kai išnyksta nušalinimo pagrindai, teismas gali leisti tėvams toliau tvarkyti jų nepilnamečių vaikų turtą uzufrukto teisėmis.
CK 3.186 str. numatytos tėvų pareigos, susijusios su nepilnamečių vaikų turto tvarkymu. Tėvai privalo tvarkyti savo nepilnamečių vaikų turtą išimtinai vaikų interesais. Reikalaujama, kad pajamos ir vaisiai, gaunami iš nepilnamečiam vaikui priklausančio turto, tėvai naudotų šeimos reikmėms, atsižvelgdami į vaiko interesus. Vaikų interesai, pavyzdžiui, tai jų lavinimas, ugdymas, maitinimas, gydymas, apranga ir panašiai. Nepilnamečio vaiko turtą tvarkantys tėvai neturi teisės tiesiogiai ar per tarpininkus įsigyti savo nuosavybėn šio turto ar teisių į jį. Ši nuostata taip pat taikoma parduodant nepilnamečio turtą ar teises į jį varžytynėse. Numatyta galimybė reikšti ieškinį dėl tokių sandorių pripažinimo negaliojančiais pačiam vaikui ir jo įpėdiniams. Taip pat nustatyta, jog nepilnamečio vaiko tėvams draudžiama sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią jie įgytų reikalavimo teisę į savo nepilnamečio vaiko turtą ar jo teises. Taigi įstatymas numato gana griežtus rėmus tėvų veiksmas su jų nepilnamečių vaikų turtu.
Yra nustatytas draudimas nepilnamečių vaikų tėvams, tvarkantiems savo vaikų turtą uzufrukto teise, perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti uzufrukto teisę. Pagal nepilnamečių vaikų tėvų kreditorių reikalavimus negali būti išieškoma iš nepilnamečių vaikų turto ar iš jų tėvų uzufrukto teisės. Taigi iš vaikų turto negali būti išieškomos jų tėvų skolos.
Nepilnamečių vaikų turtas, kuriam uzufruktas netaikomas
Tėvai neturi teisės tvarkyti uzufrukto teisėmis savo nepilnamečių vaikų turto, kuris yra:
1) įgytas vaiko už savo paties uždirbtas lėšas;
2) skirtas vaiko lavinimo, jo pomėgių tenkinimo ar laisvalaikio organizavimo tikslams;
3) vaikui dovanotas ar jo paveldėtas su sąlyga, kad tam turtui nebus nustatomas uzufruktas.
Įstatyme numatyta papildoma nepilnamečių vaikų turtinių interesų apsauga, dėl to kai kuriems sandoriams sudaryti privaloma gauti teismo leidimą. Jeigu sandoris sudaromas be leidimo, jis gali būti pripažintas negaliojančiu pagal vaiko, vieno iš jo tėvų (kuris nedalyvavo sudarant sandorį ir nežinojo apie jį) arba jų įpėdinių ieškinį. Ieškinį taip pat gali pareikšti vaiko teisių apsaugos institucija arba prokuroras. Be išankstinio teismo leidimo tėvai neturi teisės:
1) perleisti, įkeisti savo nepilnamečių vaikų turtą ar kitaip suvaržyti teises į jį;
2) savo nepilnamečių vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą;
3) sudaryti nepilnamečių vaikų turto nuomos sutartį ilgesniam nei penkerių metų terminui;
4) nepilnamečių vaikų vardu sudaryti arbitražinį susitarimą;
5) nepilnamečių vaikų vardu sudaryti paskolos sutartį, jeigu sutarties suma viršija keturių minimalių algų dydį;
6) investuoti nepilnamečių vaikų pinigines lėšas, jeigu jų suma viršija dešimties minimalių mėnesinių algų dydį.
Jeigu tėvų valdžia priklauso tik vienam iš nepilnamečio vaiko tėvų, vaiko turtą uzufrukto teise tvarko tik šis tėvas arba motina. Ištuokos arba gyvenimo skyrium atveju turto tvarkymo teisė priklauso tam iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas.
Jeigu nepilnamečio vaiko tėvas (motina) sudaro naują santuoką, uzufrukto teisė tvarkyti vaiko turtą lieka, tačiau tėvas (motina) privalo pervesti į vaiko sąskaitą visas turto teikiamas pajamas ir atskirai sutvarkyti vaisių apskaitą, kurie viršija išlaidas, reikalingas vaiko ugdymui (auklėjimui, lavinimui, materialiniam aprūpinimui). Tu atveju, jei naujas vaiko tėvo (motinos) sutuoktinis vaiką įvaikina, jis taip pat įgyja turto tvarkymo teisę.
Tėvai netenka teisės tvarkyti uzufrukto teise savo nepilnamečių vaikų turtą tada, kai:
1) įstatymų nustatyta tvarka nepilnametis emancipuojamas;
2) įstatymų nustatyta tvarka nepilnametis sudaro santuoką;
3) vaikas sulaukia pilnametystės;
4) teismas nušalina tėvus nuo turto tvarkymo;
5) teismas atskiria vaikus nuo tėvų ar apriboja tėvų valdžią.
Taip pat įstatyme yra numatyta, kad jeigu pasibaigus uzufrukto teisei vaiko tėvai (arba vienas iš jų, su kuriuo gyvena vaikas) ir toliau naudojasi vaiko turtu, jie privalo grąžinti vaikui turtą ir visas iš vaiko turto gautas pajamas ir vaisius nuo to momento, kai to pareikalavo vaikas arba jo atstovas.
Taigi šiuo metu galiojantis įstatymas, skirtingai nei anksčiau taikytas, įtvirtina ne tik vaiko kaip savarankiško teisės subjekto statusą (kas reiškia ir galimybę turėti turto), bet ir tam tikras taisykles apsaugančias nepilnamečio vaiko turtą ir tuo pačiu jo turtinius interesus.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: