Specialūs šeimos bylų procese dalyvaujantys subjektai

2011/05/18

CPK 49 str. 1 d. nustatyta, kad įstatymo numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti, to paties straipsnio 2 dalis numato, kad valstybės ir savivaldybių institucijos įstatymų numatytais atvejais gali būti teismo įtraukiamos proceso dalyviais arba įstoti į procesą savo iniciatyva, kad duotų išvadą byloje, siekiant įvykdyti jiems pavestas pareigas, jeigu tai yra susiję su viešojo intereso gynimu. Viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija; tai inter alia visuomenės atvirumas ir darna, teisingumas, asmens teisės ir laisvės, teisės viešpatavimas ir kt. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. Nutarime teigiama, kad tai toks visuomenės ar jos dalies interesas, kurį valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Taigi viešasis interesas gali būti ginamas dviem būdais – reiškiant ieškinius ir teikiant išvadas.
Šeimos bylų procesas ypatingas tuo, kad dažnai dalyvauti procese įtraukiami vaiko teisių apsaugos institucijų atstovai, pavyzdžiui, tada, kai sprendžiamas vaiko gyvenamosios vietos klausimas (CK 3.178 str.), tėvų valdžios apribojimo bylose (CK 3.184 str.), sprendžiant ar nebus pažeistos vaiko teisės tėvams gyvenant skyrium (CK 3.80 str.), tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo bylose (CK 3.153 str.) ir kt. Vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas bei Nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės . Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvada laikoma oficialiuoju rašytiniu įrodymu, tinkamai pateikta turi didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.), išvada duodama po įrodymų tyrimo, asmenys, davę išvadą, baigiamosiose kalbose nedalyvauja (CPK 252 str.). Skiriasi tarnybos procesinė padėtis teikiant išvadą ir reiškiant ieškinį. LAT CBS 2004 m. kovo 18 d. konsultacijoje A3-101 išaiškino, kad valstybės ir savivaldybių institucijos, dalyvaujančios procese išvadai duoti, yra dalyvaujantys byloje asmenys, atstovaujantys ir ginantys viešąjį interesą, jiems būdingas tik procesinis teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Valstybės ir savivaldybių institucijų, dalyvaujančių procese išvadai duoti, procesines teises nustato CPK 50 str. 2 d., numatani šių institucijų teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, teikti įrodymus, dalyvauti įrodymų tyrime, pateikti prašymus. Tarnybai numatyta teisė ir teikti ieškinius tėvystės nustatymo, tėvų valdžios apribojimo, su išlaikymu susijusiose bylose ir pan.
Teisė reikšti ieškinį ginant viešąjį interesą numatytą ir prokurorui (CPK 3.38 str., 3.39 str., 3.182 str.). Kaip vienoje iš nutarčių pasisakė LAT CBS kolegija, asmuo, reiškiantis ieškinį viešajam interesui apginti (CPK 49 str. 1 d.), yra šalis procesine prasme (CPK 41 str. 2 d.), bet nėra ginčo materialiojo teisinio santykio šalis. Materialiojo teisinio intereso neturinčio ieškovo institutas teisės doktrinoje vadinamas teisine fikcija. Tokio viešajam interesui atstovaujančio asmens procesinio teisinio statuso esmė ta, kad jis turi tiek teisių, kiek ir materialųjį interesą turintis ieškovas. Prokuroro procesinis statusas suteikia jam tokias teises ir pareigas kaip ir ieškovui, kurio materialiajam teisiniam interesui ginti pareikštas ieškinys .
Taigi ne tik vaiko teisių apsaugos tarnyboms, bet ir prokurorui suteikta teisė reikšti ieškinius turint tikslą apginti viešąjį interesą. Manome, kad tai sietina su tikslu apsaugoti labiausiai pažeidžiamų subjektų – vaikų – teisių ir interesų apsauga, tuo pačiu tenkinant ir viešąjį interesą.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: