Šeimos turtas ir jo teisinis statusas

2012/04/09

Sąvoka „šeimos turtas“, o taip pat ir toks institutas atsirado priėmus šiuo metu galiojantį Civilinį kodeksą, kuris įsigaliojo 2000 m. Manytina, kad tokio instituto atsiradimą paskatino siekis apsaugoti itin svarbius sutuoktinių ir jų nepilnamečių vaikų interesus. Iš esmės tai toks turtas, kuris reikalingas esminiams šeimos poreikiams tenkinti, o siekiant juos apsaugoti įstatyme numatyti tam tikri apribojimai, pavyzdžiui, susiję su disponavimu šiuo turtu. Tiesa, šeimos turto institutas netaikomas, jei asmenys gyvena faktinėje santuokoje, taip pat nėra registravę partnerystės.
Šeimos turtui taikomas teisinis režimas neturėtų būti suprantamas kaip priemonė pakeisti nuosavybės teisę ir pan., tai tėra disponavimu tam tikru turtu apribojimas. Taigi turto savininkas nesikeičia, lieka tas pats, tiesiog norint parduoti daiktą, priskirtiną šeimos turtui, taikomi ribojimai.
Civilinio kodekso 3.84 straipsnio 2-3 dalys nustato, koks turtas priskirtinas šeimos turto kategorijai.
Šeimos turtas yra:
• šeimos gyvenamoji patalpa, t. y. butas, namas, kurioje šeima faktiškai gyvena. Šeimos turtui gali būti priskirtinas tik vienas būstas. Jei sutuoktiniai turi ne vieną gyvenamąją patalpą, šeimos turto teisinis rėžimas taikomas tik tai gyvenamajai patalpai, kurioje faktiškai gyvenama.
• kilnojamieji daiktai, skirti šeimos namų ūkio poreikiams tenkinti, įskaitant baldus. Pavyzdžiui, tai tokie buityje reikalingi daiktai kaip šaldytuvas, televizorius, kiti buities prietaisai.
• teisė naudotis šeimos gyvenamąja patalpa, pavyzdžiui, panaudos, nuomos, uzufrukto ir panaši teisė. Tai yra atvejai, kai gyvenamoji patalpa, kurioje gyvena sutuoktiniai, nepriklauso nė vienam iš jų nuosavybės teise, tačiau ten gyvena šeima ir tai yra konkrečios šeimos būstas.
CK 3.84 straipsnio nuostatos yra imperatyvios ir jos negali būti pakeistos sutuoktinių susitarimu, vedybų sutartimi ir pan. Toks susitarimas būtų niekinis ir negaliotų, kadangi prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms.
Turtas, nurodytas CK 3.84 straipsnio 2-3 dalyse, įgyja šeimos turto teisinį statusą, nepriklausomai nuo to, kurio sutuoktinio (ar abiejų) nuosavybė jis yra. Pavyzdžiui, žmona iki santuokos sudarymo turėjo butą, kuriame susituokus apsigyveno ir vyras, kitos gyvenamosios patalpos šeimas neturi, tokia gyvenamoji patalpa įgyja šeimos turto statusą nuo santuokos sudarymo.
Atkreiptinas dėmesys, kad faktą, jog butas, namas ar kitas nekilnojamasis daiktas yra šeimos turtas, prieš sąžiningus trečiuosius asmenis gali būti panaudotas tik tuo atveju, jeigu viešame registre daiktas įregistruotas kaip šeimos turtas. Šeimos turto teisinis režimas nepilnamečiams vaikams atsiranda nuo jų gimimo ir trunka iki pilnametystės.
Dabar trumpai aptarsime ribojimus, kurie nustatyti šeimos turtui. Visų pirma, šeimos turtas privalo būti naudojamas tik bendriems šeimos poreikiams tenkinti (CK 3.84 str. 1 d.). Tai reiškia, kad šis turtas negali būti naudojamas tik vieno sutuoktinio asmeniniams poreikiams tenkinti ar kitokioms reikmėms, kurios nesusijusios su bendrais šeimos poreikiais. Pavyzdžiui, šeimos turtas negali būti naudojamas trečiųjų asmenų prievolių vykdymui užtikrinti, jeigu tų prievolių vykdymas nėra susijęs su šeimos poreikių tenkinimu.
Antra, nekilnojamasis daiktas gali būti įkeistas ar kitaip suvaržytos teisės į jį, jis gali būti perleistas tretiesiems asmenims tik esant kito sutuoktinio rašytiniam sutikimui, nepaisant to, kad turto savininkas yra tik vienas sutuoktinis (CK 3.85 str. 2 d.). Sandorį, kuris buvo sudarytas be kito sutuoktinio sutikimo, šis turi teisę ginčyti (CK 1.80 str.), jeigu kita sandorio šalis buvo nesąžininga, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad daiktas yra šeimos turtas ir nėra gauta kito sutuoktinio sutikimo sudaryti sandorį.
Kitas ribojimas susijęs su šeimos turtu yra toks, kad jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, perleidimui ar kitokiam teisių į jį suvaržymui turi būti gautas teismo leidimas, dėl kurio išdavimo reikia kreiptis į teismą.
Taip pat iš šeimos turto negali būti išieškoma pagal kreditorių reikalavimus, jeigu kreditoriai žinojo arba turėjo žinoti, kad sandorio sudarymas nesusijęs su šeimos poreikių tenkinimu ir prieštarauja šeimos interesams. Pavyzdžiui, sutuoktinis, norėdamas gauti pinigų naujo kokybiško laikrodžio pirkimui, pasiskolina pinigų iš kaimyno ir įkeičia vienintelį namuose esantį televizorių. Jei kaimynas, žinojo dėl ko skolinamasi pinigų, negalės nukreipti išieškojimo į įkeistą televizorių, nes paskolos sutartis buvo susijusi su asmeninių, o ne šeimos poreikių tenkinimu, toks susitarimas prieštaravo šeimos interesams.
Dar viena svarbi sąlyga taikoma šeimos turtui susijusi su pasekmėmis po santuokos nutraukimo. Nutraukus santuoką, pripažinus ją negaliojančia ar patvirtinus gyvenimą skyrium, sutuoktiniui su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, teismo sprendimu gali būti nustatoma uzufrukto teisė, kol vaikai sulauks pilnametystės, į šeimos turtą, pavyzdžiui, butą, kuris yra kito sutuoktinio asmeninė nuosavybė, ar to buto dalį. Jeigu šeimos turtas yra teisė naudotis gyvenamąja patalpa, teismas gali šią teisę perduoti tam sutuoktiniui, su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai arba kuris yra nedarbingas (CK 3.86 str. 2 d.).
Šeimos turtui priskiriami ir namų apyvokos daiktai, skirti šeimos namų ūkio poreikiams tenkinti. Teismas gali priteisti juos sutuoktiniui, kuris lieka gyventi šeimos gyvenamojoje patalpoje kartu su nepilnamečiais vaikais (CK 3.86 str. 4 d.).

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: