Santuokos nutraukimo (ištuokos) registravimo tvarka

2011/06/12

Santuokos nutraukimo registravimas reglamentuotas Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.305 ir 3.306 str. Sprendimą dėl santuokos nutraukimo priima teismas. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu buvo nutraukta santuoka (sutuoktinių bendru sutikimu, vieno iš sutuoktinių prašymų ar dėl sutuoktinio (-ių) kaltės), teismo priimto ir įsiteisėjusio (neapskundus apeliacine tvarka sprendimas įsiteisėja po 30 dienų) sprendimo kopija per tris darbo dienas turi būti išsiųsta civilinės metrikacijos įstaigai, kad būtų įregistruota ištuoka.
CK 3.305 str. numatyta, kad santuokos nutraukimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą nutraukti santuoką, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Detaliau santuokos nutraukimo registravimas aptariamas CK 3.306 str. Jame nurodyta, kad civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi teismo sprendimą, padaro santuokos nutraukimo įrašą, taip pat abiems buvusiems sutuoktiniams išduoda ištuokos liudijimus, taip pat apie ištuoką gali padaryti žymas buvusių sutuoktinių pasuose ar kituose asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Šioje vietoje norėtume atkreipti dėmesį, kad tokia ištuokos registravimo tvarka yra kitokia nei buvo nustatyta pagal anksčiau galiojusį Santuokos ir šeimos kodeksą. Anksčiau buvo numatyta, kad santuokos nutraukimas buvo registruojamas tada, kai su teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo išrašu į civilinės metrikacijos įstaigą kreipdavosi patys ištuoktieji arba vienas iš jų. Tačiau dabartinė tvarka, manytume, yra patogesnė ir aiškesnė.
Pagal dabar galiojantį įstatymą, santuoką laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos (CK 3.66 str.). Su santuokos nutraukimu siejamas turtinių ir asmeninių neturtinių santykių pasibaigimas, pvz., tik nutraukus ankstesnę santuoką ir įregistravus ištuoką galima sudaryti naują santuoką. Kaip jau minėjome aukščiau, ankstesnis įstatymas santuokos nutraukimo registravimą reglamentavo kitaip. Pagal jį, santuokos pasibaigimas buvo siejamas su ištuokos registravimu civilinės metrikacijos įstaigoje. Kadangi tą padaryti buvo pačių išsituokusiųjų reikalas, dėl to pasitaikydavo nesusipratimų. Jei nė vienas iš buvusių sutuoktinių nesikreipdavo dėl ištuokos įregistravimo, susidarydavo teisiškai neapibrėžta situacija. Santuoka formaliai galiojo, nors santuokinių ryšių faktiškai nebebuvo. Šiuo metu ištuokos registracija yra privaloma. O ištuokos liudijimai išduodami tada, kai kreipiasi ištuokti asmenys.
Dar viena pareiga, kuria atlikti esant reikalingumui turi civilinės metrikacijos įstaiga gavusi sprendimą dėl santuokos nutraukimo – tai išsiųsti santuoką registravusiai įstaigai (tiek Lietuvos ribose, tiek užsienyje) nustatytos formos pranešimą arba santuokos nutraukimo įrašo kopiją. Gavusi tokį įrašą santuoką įregistravusi civilinės metrikacijos įstaiga santuokos sudarymo įraše pažymi, kad santuoka nutraukta.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: