Bylos dėl tėvų valdžios apribojimo

2011/05/16

Tėvų valdžios apribojimas – tai tam tikra sankcija tėvams už tai, kad jie nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas vaikams. Bylos dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos), taip pat dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo nagrinėjamos pagal bendrąsias ieškinio teisenos taisykles su išimtimis numatytomis CPK IV dalies pirmojo ir penktojo skirsnio normose. Tėvų valdžios apribojimas reglamentuotas ir CK IV dalies XI skyriaus penktame skirsnyje, kur taip pat yra ir procesinių normų. Tėvų valdžia gali būti apribojama atskiriant tėvus ir vaikus bei laikinai ar neterminuotai apribojant tėvų valdžią. Asmenys, galintys reikšti ieškinius šiose bylose nurodyti CK 3.182 str., t.y. vienas iš tėvų, artimieji giminaičiai, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, prokuroras ar vaiko globėjas (rūpintojas). Prašymą dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų, gali pateikti analogiški subjektai, išskyrus vaiko globėją (rūpintoją) (o tokio asmens vaikui turint tėvus tiesiog nėra).
CPK 401 str. nustato alternatyvųjį teritorinį teismingumą. Ieškinys gali būti pateikiamas: a) vieno ar abiejų tėvų, kurių valdžią siekiama apriboti, gyvenamosios vietos teismui; b) vaiko gyvenamosios vietos teismui; c) vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo), su kuriuo gyvena vaikas, ieškinys gali būti paduotas ieškovo gyvenamosios vietos teismui. Tokiu būdu ieškovui yra sudaromos galimybės pasirinkti jam tinkamiausią (ekonomiškumo ar kitokiais sumetimais) teismą.
Pačiam procesiniam dokumentui nustatyti specialūs reikalavimai (CPK 403 str.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK 400 str. kalbama apie ieškinio padavimą, tačiau įstatyme taip pat yra nurodyta, kad bylose dėl vaiko atskyrimo pateikiamas prašymas, o bylose dėl tėvų valdžios apribojimo reiškiamas ieškinys. Taigi įvardijama skirtinga procesinio dokumento forma. Manytume, kad tai yra terminologijos dalykas. Nepaisant to, jog nurodyta, kad vaikų atskyrimo nuo tėvų bylose reiškiamas prašymas, šios bylos nagrinėjamos ginčo teisena (vaikų atskyrimas nuo tėvų reglamentuotas lygiagrečiai su tėvų valdžios apribojimu, kurio procesas vyksta ginčo teisena) ir tik dėl vaikų atskyrimo nuo tėvų panaikinimo klausimas sprendžiamas supaprastinto proceso tvarka (CK 3.183 str. 1 d.). Procesiniame dokumente, kuria teikiamas teismui, turi būti nurodytas tėvų valdžios apribojimo ar vaiko atskyrimo nuo tėvų (ar vieno iš jų) pagrindas, taip pat tai patvirtinantys įrodymai bei nurodytas asmuo, kuriam vaikas bus perduotas ieškinio tenkinimo atveju. Pagrindai, kuriais remdamasis teismas gali atskirti vaiką nuo tėvų ar nuspręsti apriboti tėvų valdžią nurodyti CK. Taigi šeimos teisėje skiriamas vaikų ir tėvų atskyrimas bei tėvų valdžios apribojimas, kuris gali būti terminuotas ir neterminuotas (CK 3.179 str., 3.180 str.).
Tais atvejais, kai tėvai ar vienas jų dėl objektyvių aplinkybių, pavyzdžiui, ligos, negyvena su vaikais, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų. Sprendžiant dėl tėvų valdžios apribojimo teismas turi vadovautis įstatyme įsakmiai nurodytais pagrindais, t.y. tėvai ar vienas jų vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais. Nurodytas tėvų valdžios apribojimo pagrindų sąrašas yra baigtinis . Atribojant vaikų atskyrimą nuo tėvų ir tėvų valdžios apribojimą, reikia pabrėžti, kad esminis skirtumas yra tėvų kaltės buvimas. Tai pabrėžiama ir kasacinio teismo praktikoje. Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei, o atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas, ar taikomas laikinas, ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Nesant tėvų kaltės dėl CK 3.180 str. nurodytų sąlygų, vaikas gali būti atskiriamas nuo tėvų (CK 3.179 str.) .
Rengdamasis bylos nagrinėjimui teismas turi pavesti vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą dėl ginčo ir išreikalauti iš atitinkamų institucijų duomenis, patvirtinančius arba paneigiančius ieškinyje ar prašyme nurodytas aplinkybes. Teismui teikiamoje išvadoje gali būti nurodyti duomenys apie vaiko gyvenimo sąlygas šeimoje, buitinę aplinką, taip pat teismas gali pavesti surinkti duomenis apie vaiko tėvų asmenines ir dorovines savybes, sveikatos būklę, turtinę padėtį, teistumus, patraukimą administracinėn atsakomybėn; duomenis apie asmenis, kuriems turėtų būti perduotas vaikas ieškinio tenkinimo atveju. Tarnybos išvada teismui nėra privaloma, tačiau nesutikdamas su ja teismas turėtų pagrįsti savo nesutikimą . Nagrinėjamos bylos išsiskiria tuo, kad jose ypatingai (gal net labiau nei iki šiol aptartose šeimos bylose) didelę reikšmę turi vaiko teisių ir interesų apsauga, kadangi sprendžiamas klausimas tiesiogiai liečia vaikų interesus. Manytume dėl to, CPK 404 str. 3 d. bei 405 str. pakartotos nuostatos dėl teismo teisės šeimos bylose taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei, manant, kad ieškovo nurodytu pagrindu ieškinys negali būti patenkintas, tačiau nustatomos kitos aplinkybės, dėl kurių ieškinys gali būti patenkintas, gavęs vaiko teisių apsaugos institucijos išvadą, teismas ieškinį patenkina. Tokiu būdu dar labiau parodoma šiose bylose sprendžiamo klausimo ypatinga svarba.
Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus ir į faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kokią vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo priemonę taikyti ir kokį tėvų valdžios apribojimą termino aspektu nustatyti . Šios kategorijos bylose kasacinis teismas yra pasisakęs, kad iš sisteminio ir lingvistinio CK 3.180 str. aiškinimo galima daryti išvadą, jog tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais . Dar vienoje nutartyje LAT pasisakė, kad sprendžiant klausimą dėl tėvų valdžios apribojimo sąlygų, būdo ir pasekmių, esminis dalykas yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. Kai ieškinys pareikštas abiem tėvams, būtina nustatyti kiekvieno iš tėvų priešingus teisei veiksmus . Teismas spręsdamas laikinai ar neterminuotai apriboti tėvų valdžią turi vadovautis prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynybos principu, reiškiančiu, kad sprendžiant ginčą dėl vaiko pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. Tai ne kartą buvo pabrėžta ir LAT praktikoje . Kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2009 išaiškino, kad tai, jog tik po bylos iškėlimo teisme pasikeitė tėvų elgesys ir jie siekia susigrąžinti vaiką, nagrinėjamo ginčo atveju negali būti prielaida atsisakyti apriboti tėvų valdžią, nes bylą nagrinėję teismai nustatė, kad vaiko interesus augti saugioje ir darnioje aplinkoje užtikrintų vaiko palikimas gyventi su globėjais, vaikas beveik nuo pat gimimo gyvena su jais ir juos sieja glaudūs ryšiai. Taigi iš to galime daryti išvadą, kad kas labiausiai atitinka vaiko interesus reikalinga spręsti atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes.
Pasisakydamas dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo vienoje iš bylų kasacinis teismas nurodė, kad kai tėvas piktnaudžiauja tėvo valdžia, savo elgesiu daro žalingą įtaką vaikams, gąsdina juos, nedalyvauja auklėjant, konfliktiškais būdais siekia įgyvendinti savo teises, piktnaudžiavo tėvo valdžia, fiziškai ir psichologiškai žalodamas vaikus, darė jiems įtaką, jo elgesys nesikeitė, vaikai ir toliau bijo ir vengia bendravimo su kasatoriumi (tėvu), todėl teismai, vadovaudamiesi CK 3.180 str. 1 d., pagrįstai taikė neterminuotą tėvo valdžios apribojimą, nepaliekant teisės matytis su vaikais . LAT nutartyje Nr. 3K-3-95/2009 remdamasis EŽTT formuojama nurodė, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas laikytinas išimtine priemone. Atsižvelgiant į tai, kad pastebimas bylų dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo mažėjimas (sprendžiant iš apylinkių teismų teikiamų ataskaitų Nacionalinei teismų administracijai) , manytina, kad šios nuostatos laikosi ir pirmosios instancijos teismai. Kitoje byloje Nr. 3K-3-209/2008 kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo ir grąžino nagrinėti bylą iš naujo. Teismas rėmėsi EŽTT formuojama praktika šiuo klausimu ir pasisakė, kad teismas turėtų svarstyti galimybę taikyti atitinkamą įstatyme nustatytą tėvų valdžios ribojimo priemonę kartu ją derinant su įstatyme nustatytomis vaiko teisių įgyvendinimo priemonėmis, taip pat ir galimybę atkurti ryšius su šeima.
Išnagrinėjęs bylą, teismas priima sprendimą ieškinį atmesti arba laikinai ar neterminuotai apriboti tėvų valdžią. Ieškinio tenkinimo atveju motyvuojamoje sprendimo dalyje turi būti nurodyta kokiu pagrindu (-ais) ribojama tėvų valdžia, nurodyti faktiniai ir teisiniai argumentai dėl tėvų valdžios apribojimo būdo, taip pat turi būti konkrečiai nurodyta kuriam iš tėvų ir kurio iš vaikų atžvilgiu apribojama tėvų valdžia, nustatant laikiną tėvų valdžios apribojimą turi būti nustatytas ir rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodytas terminas . Norime atkreipti dėmesį, kad kasacinio teismo nuomonė šiuo klausimu yra kitokia. Dar 2006 m. vasario 9 d. konsultacijoje nurodė, kad laikinai apribojus tėvų valdžią teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodoma, kad tėvų valdžia apribojama laikinai, konkretaus termino apibrėžto kalendorine data, įvykiu ar laiko tarpu, nenustatoma. Taip pat vienoje iš nutarčių LAT pasisakė, kad esant sudėtingiems tėvų, globėjų ir vaiko santykiams bei neaiškiam laikui, kada gali išnykti aplinkybės, dėl kurių laikinai apribota tėvų valdžia, ir ar iš viso taip gali atsitikti, teismas gali nenustatyti laikino tėvų valdžios apribojimo termino. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismo sprendimas laikinai apriboti tėvų valdžią, nenustatant konkretaus apribojimo termino, nereiškia tėvų valdžios apribojimo neterminuotumo prezumpcijos . Nors kitoje nutartyje teisėjų kolegija buvo pažymėjusi, kad, teismui taikant bet kurį įstatyme nustatytą tėvų valdžios apribojimą, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodoma dėl ribojimo padarinių (CK 3.180 str. 3 d.) . Tai svarbu, nes apribojus tėvų valdžią neterminuotai be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas, o iš CK 3.219 str. 3 d. seka, kad jei per metus laikinas tėvų valdžios apribojimas nepanaikintas, vaikas įtraukiamas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą. Ieškinį patenkinus taip pat turi būti nustatoma nuolatinė globa.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: